ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਫੀਨੋਲਿਕ ਫੋਮ ਪਾਈਪ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੋਟਿੰਗ